Kësh Flat

65m2 | Prishtina, Kosovë [to be built February 2018]